Výukové programy

Programy si kladou za cíl seznamovat už velmi malé děti s přírodou a posilovat jejich vztah k ní. Doplňují standardní výuku a navazují na tematické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření povědomí o ochraně přírody. Naši lektoři zapojují herní, dramatické a výtvarné aktivity a netradiční formy výuky. Vzdělávání probíhá jak v budově Ekocentra Karpaty, tak v okolní přírodě Bílých Karpat.

Výukové programy jsou rozděleny podle stupně škol, na programy pro mateřské školy, základní školy a střední školy.

 

                                image              

 

 Co je to environmentální výchova?

Jde o výchovu takového jedince, jehož hodnotový systém mu umožní moudře a citlivě jednat ve prospěch ochrany a zachování rozmanitosti života ve všech jeho podobách. Je výchovou člověka, který bude ochotný přebírat odpovědnost za své jednání a přijímat dobrovolnou skromnost jako způsob života únosně zatěžující životní prostředí.

(podle PaedDr. Soni Vincíkové Ph.D., 1998)