CHKO Bílé Karpaty

image

 

Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín

 

Nádražní 318, 763 26 Luhačovice    

Tel.: +420 577 119 626-8

bilekarp@ + přípona nature.cz
http://www.bilekarpaty.nature.cz

 

Charakteristika oblasti

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j.17.644/80 ze dne 3.11. 1980. Jejím řídícím orgánem je Správa CHKO. Bílé Karpaty představují mimořádnou oblast mezi našimi velkoplošnými chráněnými územími. Celá oblast, byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Přesto, nebo právě proto se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé Karpaty v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) organizace UNESCO dne 15.4. 1996 zařazeny mezi evropské biosférické rezervace. Význam tohoto území dokazuje i udělení Evropského diplomu pro chráněná území v roce 2000.

Rozsáhlá historická odlesnění v Bílých Karpatech měla velmi často charakter krajinářských úprav citlivě využívajících zdejších přírodních podmínek. Výsledkem jsou tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný ráz Bílých Karpat. Z přírodovědného hlediska jsou tyto květnaté karpatské louky pozoruhodné především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Díky tomu patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou studijní plochou světového významu. Dalším neméně cenným prvkem jsou rozsáhlé lesní komplexy v centrální a severní části pohoří z celou řadou typických prvků karpatské květeny i fauny.

 

Vyhlášení:    1980

Rozloha:        746,87 km2

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:

Národní přírodní rezervace: 5Národní přírodní památka: 1Přírodní rezervace: 15Přírodní památka : 29

Dále je v působnosti Správy CHKO Bílé Karpaty NPP Váté písky.