Další projekty

Ekocentrum Karpaty bude i stěžejní aktivitou v rámci členství ELSA, protože jsme se zapojili do mezinárodního projektu SONDAR (Síť ochrany půdy v Podunajském regionu). Ten má za cíl vytvořit síť vazeb vedoucích ke zvýšení povědomí o půdě. To znamená, že ekocentrum bude zároveň fungovat jako informační místo pro členy ELSA, kde budou pořádána také setkání pro zástupce obcí, ředitele škol, pedagogy atd. Jedná se o jakési propojení výstupů vědecké práce univerzit a ústavů s praktickou komunální sférou.

Partnerství s Dolním Rakouskem

V rámci cíle Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007 – 2013 realizuje Obec Nová Lhota projekt SONDAR CZ/AT (Soil Strategy Network in the Danube Region). Cílem projektu je zvýšit povědomí o důležitosti ochrany půdy na Jižní Moravě a v Kraji Vysočina spoluprací rakouských i českých odborníků. V tomto projektu se uskuteční řada aktivit pro posílení povědomí ochrany půdy zejména u občanů, uživatelů půdy a lidí, kteří mají možnost tuto situaci změnit. Záměrem je např. zpracování vzorových projektů ochrany půdy proti erozi na jižní Moravě a v Dolním Rakousku s cílem navrhnout metody šetrného hospodaření, které erozi zmírní. Proběhnou kurzy pro tzv. půdní ambasadory, kteří budou šířit poselství ochrany půdy dále. Budou ukazovány příklady nejlepší praxe z obcí kraje Vysočina a Jižní Moravy. Bude realizována soutěž pro děti „Malování s barvami země" a další aktivity směřující k informovanosti o udržitelném hospodaření a praktických řešení.

V obci Nová Lhota bude z projektu připraveno zpracování Studie odtokových poměrů a protierozních opatření. V rámci této studie bude navrženo kompletní řešení hospodaření s vodou z lesa a polí, které se promítne do opatření realizovaných v budoucnu v rámci komplexní pozemkové úpravy. Jedná se o vyřešení problému, který dlouhá léta trápí většinu občanů při zpřístupnění jejich pozemků.

Dále bude v rámci projektu připraveno komunitní kompostování, které zajistí likvidaci biologického odpadu proměnou v kompost. Tento systém budou moci zdarma využívat naši občané, kteří budou předem podrobně informováni o tomto procesu.

Poblíž ekocentra bude ve spolupráci s Mendelovou univerzitou instalována protierozní zahrada, která bude sloužit k ukázce problematiky eroze pro vzdělávání všech věkových kategorií.

Velkou předností tohoto projektu je možnost se setkávat se zahraniční partnery a vyměňovat si zkušenosti a informace s realizací inovativních projektů, které mohou výrazně přispět k rozvoji naší obce.   

 

Za české partnery projektu:

Mgr. Antonín Okénka
– starosta obce Nová Lhota a zástupce svazu ELSA (European Land and Soil Alliance) ČR

Dr. Ing. Milan Sáňka – Masarykova Univerzita

Ing. Jaroslav Záhora, CSc. – Mendelova Univerzita

Ing. Milan Hluchý, PhD. – Ekovín – svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína

Ing. Květuše Hejátková – ZERA – zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

Informace: www.sondar.eu

Víte, že:

  • spolu se vzduchem, vodou a slunečním zářením je půda tím dalším nezbytným zdrojem veškerého života na Zemi? Bez půdy bychom zde nežili ani my.
  • půda je neobnovitelný přírodní zdroj. 1 cmpůdy se vytváří 200 až 1000 let.
  • následkem špatného hospodaření ztrácí půda schopnost zadržovat dešťové srážky a živiny. Krajina je častěji vystavována vyšším klimatickým extrémům.
  • lidská populace je stále početnější, a tím rostou i požadavky na větší množství potravin i poptávka po úrodné půdě. Bohužel je tomu právě naopak, ornou půdu ztrácíme velkou rychlostí. Přicházíme nenávratně nejen o její rozlohu, ale také o její kvalitu, úrodnost a zdraví.
  • v ČR se nachází jedny z nejkvalitnějších půd v celé Evropě. Je nutné udělat taková opatření, která by směřovala k zabránění půdního znehodnocení a zachovala tak zdravou a úrodnou půdu pro další generace. Je potřeba o nich s odbornou i laickou veřejností mluvit.