Zpět na Aktuality >>

Společně pro půdu

Nová Lhota vstoupila v roce 2010 do Evropské aliance půdy (ELSA – European Land and Soil Alliance). Toto uskupení měst a obcí si klade za cíl smysluplně využívat a starostlivě chránit půdu ve své územní působnosti. Mottem této iniciativy je trvale udržitelné zacházení s tímto nenahraditelným přírodním zdrojem a jeho zachování pro další generace. Snahou poukázat na ochranu půdy je projekt SONDAR, který realizujeme společně s rakouskými a českými odborníky a jeho hlavním cílem je zlepšení kvality půdy zvyšováním povědomí o její ochraně na komunální úrovni území Moravy a Dolního Rakouska.


Společně pro půdu

Mezi stěžejní aktivity projektu patří publikování a osvětová činnost o půdě, zpracování vzorových příkladů ochrany půdy proti erozi na jižní Moravě a v Dolním Rakousku s cílem navrhnout metody šetrného hospodaření mírnící erozi. Shromažďujeme také příklady dobré praxe realizované v obcích kraje Vysočina a Jižní Moravy. V Nové Lhotě jsme v rámci projektu připravili zpracování studie odtokových poměrů a protierozních opatření nebo komunitní kompostování. Dále ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně budujeme ukázkovou protierozní zahradu, která bude sloužit k demonstrování faktorů ovlivňujících erozi půdy.         Obr.3


Ekocentrum Karpaty

Zajímavostí obce je od roku 2012 Přeshraniční centrum environmentálního vzdělávání - Ekocentrum Karpaty. Probíhají zde kurzy environmentální výchovy pro základní a mateřské školy zejména z regionu Horňácka a partnerských škol ze Slovenska (Brezová pod Bradlom a obec Kočovce). Děti zde mají možnost pod vedením nápaditých lektorů ze Vzdělávacího a informačního střediska VIS Bílé Karpaty hravým zážitkovým způsobem vstoupit do tajemství bělokarpatských luk, lesů, dotknout se ochrany životního prostředí a řady zajímavých environmentálních témat.                 Obr. 6/7/8                                                                                     

V ekocentru se letos v létě rozběhne nově připravovaný program vzdělávacích aktivit v rámci projektu SONDAR "Neztratit půdu pod nohama". Z partnerské spolupráce vznikl velmi poutavý koncept vnitřních i venkovních vzdělávacích aktivit, které pomohou dětem objasnit základní principy života v půdě, její mnohotvárnost a nedocenitelný význam pro život na Zemi. Pro starší žáky jsou informace rozšířeny třeba o fyzikální a chemické vlastnosti půdy, pokusy se zajímavými pomůckami a příklady vedoucími k chápání půdy jako celku, který je dnes tolik narušen.                                                                                                                

Dalším atraktivním prvkem výuky bude jistě přírodní výuková zahrada za ekocentrem (OPPS SK-CZ 2007-13) s řadou přírodních biotopů, výukových a herních stanovišť (kompostér, půdní profil, vyvýšený záhon, geologická expozice příhraničního regionu atd.) Součástí bloku o půdě budou i tvořivé aktivity s tímto krásným materiálem. V zahradě bude k dispozici venkovní vypalovací pec, zázemí pro práci s keramickou hlínou a malování s půdními pigmenty. Smyslem bude přiblížit veřejnosti využití půdy i ve výtvarné tvorbě a seznámit touto cestou s podobou, funkcemi, ochranou a cenností půdy jako neobnovitelného zdroje. V rámci SONDAR a rozšiřování zkušeností s půdou probíhají výtvarné workshopy a soutěže „Malování barvami Země“ i po celém Jihomoravském kraji a Vysočině.

Ekocentrum Karpaty má také úlohu informačního a koordinačního místa Evropské aliance půdy ELSA pro členské obce ČR. 

www.bodenbuendnis.at, www.sondar.eu               Obr.4/5

 

Partnerská struktura projektu SONDAR CZ – AT       

Mgr. Antonín Okénka - starosta obce Nová Lhota a zástupce Evropské aliance půdy ELSA (European Land and Soil Alliance) v ČR

Dr. Ing. Milan Sáňka – Masarykova Univerzita, Brno

Ing. Jaroslav Záhora, CSc. – Mendelova Univerzita, Brno

Ing. Květuše Hejátková – ZERA – zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

Ing. Milan Hluchý, PhD. – Ekovín – svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína

                                                   Mgr. Jana Brodecká, koordinátorka Ekocentra Karpaty v Nové Lhotě               www.ekocentrumkarpaty.eu